DOCDATA N.V.
EuroNext share price
Aandeelhouders

DOCDATA N.V.

DOCDATA N.V. (‘de Vennootschap’) is een naamloze vennootschap, op 9 juli 1981 opgericht naar Nederlands recht. De Vennootschap heeft haar statutaire zetel te Rotterdam en haar kantoor is (vooralsnog) gevestigd op de Energieweg 2, (5145 NW) Waalwijk. De Vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16081306 (RSIN: 5480541).

Alle geplaatste en uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van DOCDATA N.V. zijn sinds 1997 genoteerd aan de aandelenbeurs van Euronext Amsterdam (DOCD, ISIN Code NL0000345627). Voor aanvullende informatie omtrent de Vennootschap wordt verwezen naar de corporate website, www.docdatanv.com, waar onder ‘Investeerders’ en ‘Corporate Governance’ bepaalde relevante documenten kunnen worden geraadpleegd.

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat na de afronding van de transacties in december 2015 ten aanzien van de verkoop van de twee volledig autonome “lines of business”, de Docdata Groep aan Ingram Micro Regent B.V. op 18 december 2015 en de IAI Groep aan ASSA ABLOY Nederland Holding B.V. op 22 december 2015, uitsluitend nog uit de beursholding DOCDATA N.V. De beursholding heeft sinds de afronding van deze transacties geen bedrijfsactiviteiten meer en heeft evenmin nog deelnemingen en/of dochtermaatschappijen. Dientengevolge is ook geen sprake meer van te onderscheiden bedrijfssegmenten.

Op 4 januari 2017 is het door The Internet of Cars V.O.F. (‘TIOC’) uitgebrachte aanbevolen openbaar volledig bod in contanten op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van het beursgenoteerde DOCDATA N.V. (‘het Bod’) gestand gedaan. In het biedingsbericht, dat inzake dit Bod is uitgebracht door TIOC op 8 november 2016, worden het profiel en de strategische visie van TIOC als volgt omschreven:

Profiel van The Internet of Cars V.O.F.

Sinds begin 2015 ligt de focus van Loca Holding B.V. en Morgen Beheer B.V. volledig op het realiseren van situatie- en locatiegebonden services voor automobilisten plus de daarbij passende investeringsmogelijkheden. Per 1 april 2015 is de vennootschap onder firma The Internet of Cars (‘TIOC’ of ‘The Internet of Cars’) opgericht, welke een gezamenlijke entiteit is van Loca Holding B.V. en Morgen Beheer B.V.

Het business model van The Internet of Cars is het realiseren van content voor 'connected auto's'. Daarvoor voorziet The Internet of Cars dat 'non-connected auto's' via een dongel op de EOBD poort verbonden zullen worden met het internet. Dit is noodzakelijk omdat op dit moment het grootste deel van het in Nederland rondrijdende wagenpark non-connected is. The Internet of Cars verwacht dat over enkele jaren alleen nog maar 'connected auto's' geproduceerd zullen worden door fabrikanten. Dan zal het hulpmiddel dat de dongel is ook weg kunnen vallen. Voor het businessmodel van The Internet of Cars is connectivity alleen een middel en geen doel op zich. Het is de bedoeling dat de autodata zal worden gebruikt om locatie- en situatiespecifieke diensten aan de automobilisten te leveren. Het meer specifieke doel daarbij is om een hele range aan autogerelateerde services in één app zo laagdrempelig mogelijk ter beschikking te stellen, waarbij het voornemen is dat de app zal worden voorzien van een e-payment oplossing. In het kader daarvan beschikt The Internet of Cars op dit moment over een vrijstelling om op te treden als elektronischgeldinstelling en is het als zodanig opgenomen in het register van De Nederlandsche Bank. Het geheel zou een platform gaan vormen dat vraag en aanbod in de automotive branche verbindt.

The Internet of Cars is voornemens te starten met een gecombineerde app die bestaat uit de volgende gemaksdiensten die automobilisten bijna dagelijks zullen gebruiken:

  • Brandstof app (Nederlandse markt EUR 12,1 miljard in 2014)1
  • Parkeer app (Nederlandse markt EUR 660 miljoen in 2014)2
  • Ritregistratie app
  • Autopaspoort app

The Internet of Cars verwacht dat de app zonder dongel, zonder data uit de auto, zal kunnen functioneren. Maar met data uit de auto via de EOBD-dongel zal naar verwachting extra functionaliteit te realiseren zijn. Uitgangspunt is dat de klant zelf bepaalt welke data gedeeld worden. Bij het College Bescherming Persoonsgegevens is voor de eerste functionaliteit aangemeld welke data zal worden vastgelegd voor welke doeleinden.

Strategische visie van The Internet of Cars V.O.F.

The Internet of Cars overweegt de activiteiten van The Internet of Cars V.O.F. in DOCDATA N.V. in te brengen. Deze activiteiten bestaan momenteel hoofdzakelijk uit het (door)ontwikkelen van software voor 'connected auto's'. In dit kader worden er doorlopend R&D kosten gemaakt door The Internet of Cars zonder dat daar op dit moment inkomsten tegenover staan. Inkomsten zullen pas kunnen worden gegenereerd vanaf het moment dat door The Internet of Cars ontwikkelde software beschikbaar wordt gemaakt aan het publiek. Het is volledig onzeker of deze software inderdaad uiteindelijk beschikbaar wordt gemaakt en in welke vorm dat zal gebeuren. The Internet of Cars wijst er bovendien nadrukkelijk op dat zowel het tijdstip van inbreng als welke activiteiten exact ingebracht zouden worden in DOCDATA N.V. op dit moment nog niet vast staat, voor zover daar überhaupt sprake van zal zijn. Naast de mogelijke inbreng van nieuwe activiteiten meent The Internet of Cars dat een beursnotering ook mogelijkheden kan ontsluiten die The Internet of Cars kan aanwenden voor een 'buy & build strategy', betekende dat enige inbreng van deze nieuwe activiteiten gecombineerd kan worden met de aankoop van activiteiten van derden die naar de huidige verwachting, maar niet noodzakelijkerwijs, gelieerd zijn aan de in te brengen activiteiten, al dan niet met het oogmerk om door deze inbreng en aankopen vervolgens verdere organische groei te creëren. Op dit moment voert The Internet of Cars gesprekken met verschillende marktpartijen met het oog om in de toekomst dergelijke activiteiten aan te kopen. Deze gesprekken bevinden zich in een oriënterende fase en de uitkomsten ervan zijn daardoor volledig onzeker. Mochten deze gesprekken uiteindelijk tot acquisities leiden, dan is het nog niet te voorzien of deze activiteiten dan door DOCDATA N.V. of door The Internet of Cars worden verkregen.

Of en wanneer, en welke, activiteiten van The Internet of Cars in DOCDATA N.V. zullen worden ingebracht is afhankelijk van een aantal factoren die significante onzekerheid met zich meebrengen, waaronder regulatoire goedkeuringen, bedrijfseconomische, commerciële en strategische ontwikkelingen en contractuele verplichtingen. Ter illustratie streeft The Internet of Cars onder meer naar een bestendige klantengroei en winstgevendheid van de activiteiten (welke beide factoren momenteel non-existent zijn). In de toekomst kunnen één of meerdere van deze factoren echter minder belangrijk worden en andere factoren juist van groter belang of zelfs doorslaggevend worden bij het bepalen of en wanneer, en welke, activiteiten van The Internet of Cars zullen worden ingebracht in DOCDATAN.V. The Internet of Cars verwacht een gedegen voorbereidingsperiode nodig te hebben, waarvan de huidige verwachting is dat deze niet langer dan 18 maanden zal duren. De wijze waarop de hiervoor bedoelde activiteiten, en/of mogelijk andere of aanvullende ondernemingen, zullen worden verworven staat op dit moment nog niet vast. The Internet of Cars kan besluiten om deze activiteiten en ondernemingen of (i) te doen inbrengen in DOCDATA N.V., geheel of gedeeltelijk tegen uitgifte van aandelen, (ii) te acquireren tegen uitgifte van aandelen of anderszins, (iii) in DOCDATA N.V. weg te laten fuseren, rechtstreeks dan wel via een driehoeksfusie, (iv) naar DOCDATA N.V. af te splitsen of (v) combinaties van respectievelijk varianten op deze vormen van verwerving. De inbreng, acquisitie, fusie of (af)splitsing (waarbij DOCDATA N.V. altijd de verkrijgende vennootschap zal zijn), zal aan de hand van de eisen die daaraan op grond van wet- en regelgeving worden gesteld, indien vereist, worden beschreven in een alsdan uit te brengen prospectus. De verwerving, in welke vorm dan ook, en de mogelijk bijbehorende emissie zullen, afhankelijk van de omvang en de toepasselijke wet- en regelgeving, aan de algemene vergadering van DOCDATA N.V. ter goedkeuring worden voorgelegd. De hiervoor genoemde verwervingsopties kunnen een verwatering inhouden voor de (op dat moment) bestaande aandeelhouders van DOCDATA N.V., en kunnen tevens leiden tot het op zich nemen van significant vreemd vermogen door DOCDATA N.V.

1 http://detailhandel.info/index.cfm/branches/levensmiddelenza...
2 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/publica...

laatste nieuws bekijk alles